Brf Snipans stadgar

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT


2 §
När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i bostadsrätts­föreningen på sätt styrelsen bestämmer.

3 §
Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostads­rättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.  

Insats och avgifter MM

4 §
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.


Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägen­heternas andelstal.

 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättnings­avgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Över­låtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5 §
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, el och vatten som föreningen försett lägenheten med.

 

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat 

-                     egna installationer

 

-    rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt

 

-    inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten

-          ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, el och vatten - till de delar dessa inte är stamledningar

-          golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar; elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstäder med tillhörande rökgångar; dörrar; glas och bågar i fönster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fönster.

 

-   till lägenheten hörande mark


Bostadsrättshavaren svarar endast för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande uppfart till lägenhet, balkong, terrass och uteplats.


Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrätts­havarens ansvar för reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

6 §
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

 

7 §

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem.

 

  

 

8 §
Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten

iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

 

9 §
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning, är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

 

10 §
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.

 

Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall på sätt styrelsen bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen.

 

11 §

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

 

12 §

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om

1)  bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift,

2) lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand,

3) bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller medlem,

4)  lägenheten används för annat ändamål än det avsedda,

5) bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

6) bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar,

7) bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta,

8) bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,

9) lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella för­bindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. 

 

13 §
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att bostadsrättsföreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.

 

14 §
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.

 

15 §
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

 

STYRELSEN

 

16 §
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst tre och högst fem suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

 

Valbar är endast den som är bosatt i föreningens fastighet.

 

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas  - förutom av styrelsen - på det sätt styrelsen bestämmer.

 

17 §

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.

 

18 §
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de när­varande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt beslut när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande erfordras enhällig­het.

 

 

 

 

 

19 §
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentlig till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.

 

20 §

Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.

 

RÄKENSKAPER OCH REVISION

 

21 §

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämman skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltnings­berättel­se, resultaträkning och balansräkning.

 

22 §
Revisorerna skall vara minst en och högst två med minst en och högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie förenings­stämma. Av revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar – skall minst en vara auktoriserad eller godkänd.

 

23 §
Revisorerna skall avge revisions­berättelse senast två veckor innan föreningsstämman.

 

24 §

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman.

 

Föreningsstämma

 

25 §

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast 1 mars och senast före juni månads utgång.

 

26 §

Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

 

27 §

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

 

 

 

 

 

 

28 §
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1)                   Öppnande

2)                   Godkännande av dagordningen

3)                   Val av stämmoordförande

4)                   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5)                   Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6)                   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7)                   Fastställande av röstlängd

8)                   Föredragning av styrelsens årsredovisning

9)                   Föredragning av revisorns berättelse

10)    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11)    Beslut om resultatdisposition

12)    Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13)    Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14)    Val av styrelseledamöter och suppleanter

16)    Val av revisorer och revisorssuppleant

17)    Val av valberedning

18)    Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19)                 Avslutande

 

29 §
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran­ senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra förenings­stämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

 

30 §
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar inne­har bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot före­ningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

 

31 §
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller när­stående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

 

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

 

32 §

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.


För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

 

 

33 §

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

 

34 §

Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för med­lemmarna senast tre veckor efter stämman.

 

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

 

35 §

Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.

 

FONDER

 

36 §
Inom föreningen skall bildas följande fonder:

•                    Fond för yttre underhåll.
•                    Dispositionsfond.

Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde.

 

Upplösning, likvidation m m


37 §
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

 

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret.

 

ÖVRIGT


För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.   

 

Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma den

 

 

........................................................                                                                                                                                            ............................................

STADGAR

FÖR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SNIPAN

 

 

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

1 §

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Snipan.


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upp­låtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts­havare.

 

Styrelsen har sitt säte i Umeå, Västerbottens Län.